DMB DSB ISB以及SMP CPU 乱序

作者:forion 发布于:2014-8-15 16:57

不知道大家对DMB DSB ISB以及SMP CPU 乱序,有没有认识。我想在这个讨论贴上面来跟大家讨论一下。

标签: SMP 内存屏障 DSB DMB ISB

评论(6) 浏览(21244)

Copyright @ 2013-2015 蜗窝科技 All rights reserved. Powered by emlog